Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Inhoudsopgave
Artikel 1 – Definities 2
Artikel 2 – Identiteit van Star Landscaping 2
Artikel 3 – Algemene bepalingen 2
Artikel 4 – Het aanbod 3
Artikel 5 – De overeenkomst 3
Artikel 6 – (Op)levering en uitvoering 3
Artikel 7 – Meerwerk 4
Artikel 8 – Herroepingsrecht Consumenten 4
Artikel 9 − Verlenging herroepingsrecht bij niet informeren 5
Artikel 10 − Uitoefening van het herroepingsrecht 5
Artikel 11 – Ontbinding en opzegging 5
Artikel 12 – Aansprakelijkheid 6
Artikel 13 – Overmacht 7
Artikel 14 – Garantie 8
Artikel 15 – Honorarium/Prijzen 8
Artikel 16 – Betaling en facturering 8
Artikel 17 – Klachten 9
Artikel 18 – Overdracht van rechten 9
Artikel 19 – Eigendomsvoorbehoud 9
Artikel 20 − Intellectueel eigendom 10
Artikel 21 − Geheimhouding 11
Artikel 22 − Medewerkersbeding 11
Artikel 23 − Exclusiviteit 11
Artikel 24 − Verrekening en opschorting 11
Artikel 25 – Toepasselijk recht 11
Artikel 26 − Survival 12
Artikel 27 − Wijziging of aanvulling 12
2
Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Star Landscaping: gedefinieerd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;
2. Wederpartij: de (rechts)persoon waar Star Landscaping een overeenkomst mee sluit
of voornemend is te sluiten;
3. Consument: een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of
bedrijf;
4. Partijen: Star Landscaping en Wederpartij;
5. Schriftelijk: op schrift gesteld; per post, via mail of via een andere elektronische weg;
6. Derde(n): (rechts)personen, niet zijnde Star Landscaping of Wederpartij;
7. Duurovereenkomst: overeenkomst krachtens welke Star Landscaping voor bepaalde
of onbepaalde tijd structureel prestaties verricht;
Artikel 2 – Identiteit van Star Landscaping
Naam bedrijf: Star Landscaping B.V.
Straatnaam en nummer: Everdineweerd 4A
Postcode en vestigingsplaats: 5433 KH Katwijk
Telefoonnummer: 0485-21 53 09
Emailadres: info@starlandscaping.nl
KvK-nummer: 78512514
Artikel 3 – Algemene bepalingen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle
(rechts)handelingen van Star Landscaping en op elke tot stand gekomen
overeenkomst tussen Star Landscaping en Wederpartij.
2. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige
lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene
voorwaarden langs elektronische weg aan de Wederpartij ter beschikking worden
gesteld op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een eenvoudige manier
kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs
niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven
waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden
kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Wederpartij langs elektronische weg of
op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
3. Indien een bepaling van de algemene voorwaarden of een overeenkomst nietig blijkt
te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene
voorwaarden of overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe
bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen,
waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde
bepaling in acht worden genomen.
4. Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen is de toepasselijkheid van
andere algemene voorwaarden uitgesloten.
5. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien
deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.
6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige, aanvullende
en/of vervolgopdrachten.
3
Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden
geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Wederpartij heeft de plicht om alle bij haar bekende relevante informatie over het
perceel waar de werkzaamheden uitgevoerd zullen worden, zoals bijvoorbeeld de
aanwezigheid van leidingen, bekabeling en andere ondergrondse constructies, aan
Star Landscaping te verstrekken.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede
beoordeling van het aanbod door de Wederpartij mogelijk te maken. Als Star
Landscaping gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe
weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
4. Indien Star Landscaping voorbereidings-, ontwerp- en/of tekenkosten of kosten om
een aanbod te doen bij Wederpartij in rekening brengt, maakt Star Landscaping dit
vooraf aan Wederpartij bekend.
5. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten op de website, in offertes, afbeeldingen,
tekeningen of andere stukken omtrent bijvoorbeeld weergegeven bedragen binden
Star Landscaping niet.
Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de
Wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Star Landscaping behoudt zich het recht voor om geen uitvoering te geven aan een
gesloten overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft
dat Wederpartij niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen.
Indien Star Landscaping weigert zal zij Wederpartij binnen een redelijke termijn na
het sluiten van de overeenkomst schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.
3. Afgesproken (op)leveringstermijnen zijn altijd indicatieve termijnen. De termijnen
voor (op)levering zijn geen fatale termijnen. Overschrijding van een termijn geeft de
Wederpartij dus geen recht op schadevergoeding.
4. Star Landscaping is gerechtigd om voor de uitvoering van de overeenkomst Derden in
te schakelen.
5. De werking van art. 7:404 BW en/of art. 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.
Artikel 6 – (Op)levering en uitvoering
1. Als plaats van (op)levering geldt het adres dat de Wederpartij aan Star Landscaping
kenbaar heeft gemaakt, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
2. Als moment van oplevering geldt het moment waarop Star Landscaping Wederpartij
de mededeling doet dat de werkzaamheden geheel zijn uitgevoerd.
3. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Star Landscaping
zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de
bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend
artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet
worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn in dat geval voor
rekening van Star Landscaping.
4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Star
Landscaping tot het moment van bezorging en plaatsing bij de Wederpartij of een
4
vooraf aangewezen en aan Star Landscaping bekend gemaakte vertegenwoordiger,
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5. Alle (op)levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan
Wederpartij geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft
Wederpartij geen recht op schadevergoeding.
6. Indien de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden naar het oordeel van
Star Landscaping ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet kan
plaatsvinden, is Star Landscaping bevoegd de uitvoering op te schorten zolang die
omstandigheden voortduren. Een dergelijke opschorting geeft Wederpartij geen
recht op schadevergoeding.
Artikel 7 – Meerwerk
1. Indien Star Landscaping op verzoek van Wederpartij of op zijn eigen verzoek, met
voorafgaande schriftelijke instemming van Wederpartij, werkzaamheden of andere
prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst
vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Wederpartij worden vergoed
volgens de gebruikelijke tarieven van Star Landscaping. Star Landscaping is nimmer
verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een
afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
2. Wederpartij aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 van
dit artikel de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden
beïnvloed.
3. Voor zover voor de dienstverlening een vast bedrag is afgesproken zal Star
Landscaping Wederpartij altijd van tevoren schriftelijk informeren over de financiële
consequenties van het meerwerk.
4. Star Landscaping baseert haar aanbod altijd op de omstandigheden ter plaatse die
haar bekend zijn. Indien zich tijdens de uitvoering van de werkzaamheden
(milieu)omstandigheden voordoen die tot meer werk leiden dan waar Star
Landscaping bij haar aanbod redelijkerwijs rekening mee kon houden, stelt zij
Wederpartij hiervan op de hoogte. Lid 1 is in dat geval van overeenkomstige
toepassing.
Artikel 8 – Herroepingsrecht Consumenten
1. De Wederpartij die handelt als consument kan een overeenkomst op afstand of een
overeenkomst gesloten buiten de verkoopruimte zonder opgave van redenen
ontbinden tot een termijn van 14 (veertien) dagen is verstreken, na:
a. Bij een overeenkomst tot het verrichten van diensten: de dag waarop de
overeenkomst wordt gesloten. Dit herroepingsrecht vervalt wanneer de
uitvoering van de dienst, met instemming van de consument, is begonnen
voor het einde van deze bedenktijd;
b. Bij consumentenkoop: de dag waarop de consument of een door de
consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft
ontvangen.
2. Indien de aangeboden producten van Star Landscaping specifiek op maat worden
gemaakt naar de individuele keuze of beslissing van de Consument, zijn die
producten uitsluitend bedoeld voor die individuele koper. Op grond hiervan is het
herroepingsrecht uitgesloten voor de op maat gemaakte producten.
5
3. De in lid 2 genoemde uitsluiting gaat van kracht op het moment dat Star Landscaping
haar benodigde bestelling voor de overeenkomst bij haar leverancier niet meer
kosteloos kan annuleren.
4. Voor producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met
andere producten is het herroepingsrecht uitgesloten.
5. Het herroepingsrecht is altijd uitgesloten indien Wederpartij geen Consument is.
Artikel 9 − Verlenging herroepingsrecht bij niet informeren
1. Indien Star Landscaping Wederpartij de wettelijk verplichte informatie over het
herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt
de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke,
overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
2. Indien Star Landscaping de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan
Wederpartij heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de
oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 30 dagen na de dag waarop de
Wederpartij die informatie heeft ontvangen.
Artikel 10 − Uitoefening van het herroepingsrecht
1. Wederpartij zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien
redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Star
Landscaping verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
2. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het
herroepingsrecht ligt bij Wederpartij.
3. Wederpartij draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
Artikel 11 – Ontbinding en opzegging
1. Star Landscaping heeft het recht om de nakoming van de overeenkomst op te
schorten of om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te
beëindigen en/of te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud
van enig toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten indien:
a. Wederpartij een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet
behoorlijk nakomt.
b. Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard.
c. Wederpartij (voorlopige) surseance en/of uitstel van betaling aanvraagt.
d. Wederpartij of Star Landscaping overgaat tot liquidatie van zijn onderneming.
e. het vermogen van Wederpartij geheel of gedeeltelijk in beslag wordt
genomen.
2. Wederpartij kan een Duurovereenkomst voor bepaalde tijd niet eenzijdig tussentijds
opzeggen.
3. Indien de overeengekomen duur van een Duurovereenkomst voor bepaalde tijd is
verstreken, wordt deze overeenkomst voortgezet in een overeenkomst voor
onbepaalde tijd
4. Wederpartij kan een Duurovereenkomst voor onbepaalde tijd ten alle tijden
schriftelijk opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 1 (één)
maand.
6
Artikel 12 – Aansprakelijkheid
In het geval Wederpartij een Consument is, geldt:
1. De totale aansprakelijkheid van Star Landscaping is beperkt tot vergoeding van
schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen
honorarium (exclusief btw). In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer
bedragen dan het door de aansprakelijkheidsverzekering van Star Landscaping uit te
keren bedrag.
2. Indien de overeenkomst een Duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan
zes maanden, wordt het voor die overeenkomst bedongen honorarium gesteld op
het totaal van vergoedingen (exclusief btw) van de afgelopen zes maanden
voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
3. Niet beperkt is de aansprakelijkheid van Star Landscaping voor schade die het gevolg
is van opzet of bewuste roekeloosheid van Star Landscaping.
In geval Wederpartij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, geldt:
4. Star Landscaping is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade. Niet
uitgesloten is de aansprakelijkheid van Star Landscaping voor schade die het gevolg is
van opzet of bewuste roekeloosheid van Star Landscaping.
5. Indien Star Landscaping toch aansprakelijk is voor directe schade zal de totale
aansprakelijkheid van Star Landscaping beperkt zijn tot vergoeding van schade tot
maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen honorarium (exclusief
btw). De hoogte van de schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan het bedrag
dat de aansprakelijkheidsverzekering uitkeert.
6. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes
maanden, wordt het voor die overeenkomst bedongen honorarium gesteld op het
totaal van vergoedingen (exclusief btw) van de afgelopen zes maanden.
7. Onder directe schade wordt verstaan:
a. Redelijke kosten die Wederpartij zou moeten maken om de prestatie van
Star Landscaping aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze
vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door
of op vordering van Wederpartij wordt ontbonden;
b. Redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van
de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van
deze voorwaarden;
c. Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover
Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van
schade in de zin van deze voorwaarden.
8. Wederpartij vrijwaart Star Landscaping voor eventuele aanspraken van Derden, die in
verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.
Algemene bepalingen omtrent aansprakelijkheid:
9. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat
Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij
Star Landscaping meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Star
Landscaping vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het
ontstaan van de vordering.
7
10. Star Landscaping is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als
bedoeld in art. 6:76 BW.
11. Star Landscaping is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die is
ontstaan doordat Star Landscaping is uitgegaan van door Wederpartij verstrekte
onjuiste en/of onvolledige gegevens.
12. Star Landscaping is niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan schuld, opzet of
verwijtbaar handelen aan de zijde van Wederpartij, of schade ontstaan door
oneigenlijk of kennelijk onverstandig gebruik door of namens Wederpartij.
13. Star Landscaping is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het (al dan
niet gedeeltelijk) in gebruik nemen van het werk voordat het werk klaar en
opgeleverd is.
14. Star Landscaping is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verzakking van
de bodem/grond of teelaarde indien deze verzakking geen verband houdt met de
werkzaamheden die Star Landscaping in opdracht van Wederpartij heeft uitgevoerd.
15. Star Landscaping is, behoudens het daarover bepaalde in de wet, niet aansprakelijk
voor schade aan leidingen, bekabeling of andere ondergrondse werken of
constructies die niet zichtbaar zijn. Ook is Star Landscaping niet aansprakelijk voor de
mogelijke gevolgen van die schade.
Artikel 13 – Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Star
Landscaping in de nakoming van enige verplichting jegens Wederpartij niet aan Star
Landscaping kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Star
Landscaping onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar
verplichtingen jegens de Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of
waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Star
Landscaping kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend
wanprestaties van toeleveranciers of andere Derden, stroomstoringen of andere
storingen van technische aard, het defect gaan van rijwielen en apparatuur waarmee
de producten vervoerd dan wel gemonteerd moeten worden, ziekteverzuim en/of
arbeidsongeschiktheid, weersomstandigheden, bodemverzakkingen en gevolgen van
pandemieën/epidemieën waaronder maar niet beperkt door de pandemie
veroorzaakt door SARS-CoV-2 (‘het coronavirus’).
2. Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel voordoet als gevolg
waarvan Star Landscaping niet aan haar verplichtingen jegens de Wederpartij kan
voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Star Landscaping niet aan
haar verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30
(dertig) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht de
overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Star Landscaping is in
dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Star
Landscaping als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.
3. Indien de overeenkomst eindigt op grond van overmacht, heeft Star Landscaping
recht op betaling van de ten tijde van de beëindiging van de overeenkomst reeds
gewerkte uren of gedane investeringen.
8
Artikel 14 – Garantie
1. Star Landscaping staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de
in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of
bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst
bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. De garantietermijnen voor de producten van Star Landscaping zijn in beginsel 1 (één)
jaar, tenzij anders aangegeven.
3. De garantietermijn van voegen bedraagt in beginsel 1 (één) jaar.
4. De garantie geldt niet indien:
a. Wederpartij de geleverde producten zelf heeft geplaatst, gerepareerd en/of
bewerkt of door Derden heeft laten plaatsen, repareren en/of bewerken;
b. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of
anderszins naar verkeersopvatting onzorgvuldig worden behandeld;
c. De geleverde producten in strijd met de aanwijzingen van Star Landscaping
en/of in strijd met de aanwijzingen op de verpakking zijn behandeld;
d. De geleverde producten schade hebben opgelopen door omstandigheden
waar Star Landscaping bij het plaatsen van de producten redelijkerwijs geen
rekening mee hoefde te houden;
e. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die
de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit
van de toegepaste materialen.
Artikel 15 – Honorarium/Prijzen
1. Alle bedragen zijn in euro’s en inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen
welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders aangegeven of
overeengekomen.
2. Star Landscaping behoudt zich het recht voor éénmaal per jaar een inflatiecorrectie
toe te passen voor Duurovereenkomsten.
3. De overeengekomen bedragen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op
het moment van het aanbod. Star Landscaping behoudt zich het recht voor drie
maanden na het sluiten van de overeenkomst ontstane wijzigingen in
kostprijsbepalende factoren, waarop Star Landscaping in redelijkheid geen invloed
kan uitoefenen, zoals het verhogen van accijnzen, sociale lasten,
verzekeringspenningen of omzetbelasting, aan Wederpartij door te berekenen,
zulks tot een maximum van 20% van het oorspronkelijke bedrag.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Star Landscaping niet tot het verrichten
van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van het
opgegeven bedrag.
5. Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige
opdrachten.
Artikel 16 – Betaling en facturering
1. Indien het honorarium voor een opdracht als vaste som is overeengekomen, is
Wederpartij 25% (vijfentwintig procent) daarvan terstond nadat de overeenkomst tot
stand is gekomen verschuldigd ter aanbetaling, tenzij Partijen anders zijn
overeengekomen.
9
2. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden,
dienen de door de Wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14
(veertien) dagen na factuurdatum.
3. Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
betaalgegevens onverwijld aan Star Landscaping te melden.
4. Indien Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt deze
door Star Landscaping gewezen op de te late betaling en wordt de Wederpartij een
termijn van 7 (zeven) dagen gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te
voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze zeven-dagen-termijn, is de
Wederpartij in verzuim en dus ook over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke
rente verschuldigd. Bovendien is Star Landscaping gerechtigd de door hem gemaakte
buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
5. In geval van (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of
een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van Star
Landscaping op Wederpartij jegens Star Landscaping direct opeisbaar.
6. Door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste
plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare
facturen die het langst open staan, ook indien Wederpartij aangeeft dat de
voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Artikel 17 – Klachten
1. Wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij
niet binnen 2 (twee) maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze
had moeten ontdekken bij Star Landscaping terzake heeft geprotesteerd. Indien er
sprake is van een zichtbaar gebrek bij (op)levering geldt een termijn van 48
(achtenveertig) uur.
2. Wederpartij dient Star Landscaping in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om
de klacht in onderling overleg op te lossen.
3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Star
Landscaping is gemeld, wordt het product geacht aan de overeenkomst te
beantwoorden en conform de overeenkomst te functioneren.
4. Klachten schorten de betalingsverplichting van Wederpartij niet op indien
Wederpartij niet handelt als Consument.
Artikel 18 – Overdracht van rechten
1. Rechten van Wederpartij die voortvloeien uit deze overeenkomst of deze algemene
voorwaarden kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande
schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met
goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.
Artikel 19 – Eigendomsvoorbehoud
1. De eigendom van alle door Star Landscaping aan Wederpartij verkochte en geleverde
zaken blijft bij Star Landscaping zolang Wederpartij vorderingen uit hoofde van de
overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan,
zolang Wederpartij de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of
gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang Wederpartij de
vorderingen van Star Landscaping wegens tekortschieten in de nakoming van
10
zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen
ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92
BW.
2. Star Landscaping zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang
tot het product. Wederpartij zal aan Star Landscaping alle medewerking verlenen
teneinde Star Landscaping in de gelegenheid te stellen het in lid 1 opgenomen
eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product, met
inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.
3. Indien Wederpartij het eigendom van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
zaken door natrekking of vermenging heeft verkregen en Wederpartij de vorderingen
als bedoeld in lid 1 nog niet heeft voldaan, is Wederpartij op verzoek van Star
Landscaping verplicht om de geleverde zaken weer terug in eigendom over te dragen
aan Star Landscaping. Als daarvoor de vestiging van een recht van opstal als bedoeld
in art. 5:101 BW vereist is, is Wederpartij verplicht daaraan mee te werken.
4. De Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken
te verpanden noch op andere wijze te bezwaren.
5. De Wederpartij geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan
Star Landscaping of een door Star Landscaping aan te stellen derde om, in alle
gevallen waarin Star Landscaping haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die
plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken
aldaar mee te nemen.
6. Indien Derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken
dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Wederpartij verplicht Star
Landscaping zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te
stellen.
Artikel 20 − Intellectueel eigendom
1. Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat
zijn van de door Star Landscaping verleende diensten rusten bij Star Landscaping.
Wederpartij verkrijgt uitsluitend de niet-exclusieve gebruiksrechten die bij deze
voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand
recht van Wederpartij is uitgesloten.
2. De door Star Landscaping verstrekte stukken aan Wederpartij zijn uitsluitend
bestemd om te worden gebruikt door Wederpartij. Het is Wederpartij niet
toegestaan om verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen
in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken,
verkopen, het ter beschikking stellen, en het verspreiden, uitgezonderd dat een
dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk door Star
Landscaping is toegestaan en/of een dergelijke openbaarmaking en/of
verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de overeenkomst met Star
Landscaping.
3. Star Landscaping behoudt het recht de vergaarde kennis die bij uitvoering van de
werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor
zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Wederpartij aan Derden wordt
verstrekt.
4. Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sub-licenties te
verlenen aan Derden.
11
5. Star Landscaping heeft het recht om de naam en het logo van Wederpartij te
gebruiken als referentie of promotie.
6. Wederpartij vrijwaart Star Landscaping voor de aanspraken van Derden inzake
intellectuele eigendomsrechten.
7. Indien Wederpartij handelt in strijd met dit artikel is Wederpartij een direct
opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van driemaal het voor die overeenkomst
bedongen bedrag, onverminderd het recht van Star Landscaping op
schadevergoeding.
Artikel 21 − Geheimhouding
1. Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die Partijen in het kader van de
overeenkomst hebben verkregen, is verplicht. Informatie is vertrouwelijk indien dit
door een Partij is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de
informatie.
2. Indien de Wederpartij lid 1 van deze bepaling overtreedt, is Wederpartij, ongeacht of
de overtreding aan Wederpartij kan worden toegerekend en zonder voorafgaande
ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van Star Landscaping een
direct opeisbare boete van 10.000 (tienduizend) euro verschuldigd voor elke
overtreding, zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade
onverminderd de overige rechten van Star Landscaping, waaronder haar recht om
naast de boete een schadevergoeding te vorderen.
Artikel 22 − Medewerkersbeding
1. Wederpartij zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals 1 (één) jaar na
beëindiging daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Star
Landscaping, medewerkers van Star Landscaping die betrokken zijn of zijn geweest
bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of
indirect, voor zich laten werken.
2. Star Landscaping zal de betreffende toestemming in voorkomend geval niet
onthouden indien Wederpartij een passende schadeloosstelling heeft aangeboden.
Een passende schadeloosstelling is in beginsel gedefinieerd als een vergoeding van
10 (tien) maandsalarissen.
Artikel 23 − Exclusiviteit
1. Voor de duur van de overeenkomst verleent Wederpartij aan Star Landscaping het
exclusieve recht de toegewezen opdracht uit te voeren, tenzij Partijen uitdrukkelijk
anders zijn overeengekomen.
Artikel 24 − Verrekening en opschorting
1. Tenzij Wederpartij handelt als Consument, zijn het opschortingsrecht en het recht
van verrekening van Wederpartij uitgesloten.
Artikel 25 – Toepasselijk recht
1. Op overeenkomsten tussen Star Landscaping en Wederpartij waarop deze algemene
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12
2. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk
bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep
kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en
strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat
daarop wel een beroep kan worden gedaan.
3. Ingeval deze algemene voorwaarden en de overeenkomst onderling tegenstrijdige
voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst van opdracht opgenomen
voorwaarden.
4. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Wederpartij en Star
Landscaping, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de
competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde
rechter in het arrondissement waar Star Landscaping is gevestigd, tenzij de wet
dwingendrechtelijk anders voorschrijft.
Artikel 26 − Survival
1. De bepalingen uit de algemene voorwaarden en de overeenkomst die de strekking
hebben om na beëindiging van de overeenkomst hun gelding te behouden,
waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 12 (Aansprakelijkheid), artikel 20
(Intellectueel eigendom), artikel 21 (Geheimhouding), artikel 25 (Toepasselijk recht),
artikel 22 (Medewerkersbeding) en deze bepaling (Survival), blijven na het eindigen
van de overeenkomst onverminderd van kracht.
Artikel 27 − Wijziging of aanvulling
1. Star Landscaping is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen
of aan te vullen. In dat geval zal Star Landscaping Wederpartij tijdig op de hoogte
stellen van de wijzigingen of aanvullingen.
2. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde
voorwaarden zullen minimaal 30 (dertig) dagen zitten.

Contactgegevens

0485 - 21 53 09
info@starlandscaping.nl
Everdineweerd 4a 5433KH Katwijk (Cuijk)

Nood nummer