Privacy verklaring

Privacyverklaring
Het beschermen van de persoonsgegevens die wij verwerken is voor ons van groot belang.
Wij verwerken persoonsgegevens van onze klanten, potentiële klanten met wie wij contact
hebben gelegd of willen leggen, ontvangers van eventuele nieuwsbrieven en van alle andere
personen die contact met ons opnemen.
Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland zijn wij per 25 mei 2018 gebonden aan
de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe
wij uw privacy beschermen en hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Heeft u vragen
over deze privacyverklaring? Dan leest u in deze privacyverklaring hoe u daarover contact met
ons kunt opnemen.
Wie verwerkt uw persoonsgegevens?
Deze privacyverklaring gaat over het verwerken van persoonsgegevens door Star Landscaping
als verwerkingsverantwoordelijke. Onze onderneming is gevestigd in Katwijk aan de
Everdineweerd 4A. Telefonisch kunt u ons bereiken op (0485) 21 53 09 of per e-mail via
info@starlandscaping.nl.
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over u of gegevens die met u in verband
kunnen worden gebracht. Alles wat met uw persoonsgegevens kan worden gedaan,
bijvoorbeeld het verzamelen, opslaan, gebruiken, doorgeven of verwijderen van uw gegevens,
noemt men het ‘verwerken’ van persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens die u
zelf aan ons heeft verstrekt door bijvoorbeeld het invullen van het contactformulier op onze
website. Dit zijn contactgegevens en andere persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw naam, adres,
postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, geboortedatum en
overige informatie die noodzakelijk is met het oog op onze dienstverlening. Dit kunnen ook
persoonsgegevens zijn die wij uit andere bronnen verkrijgen, zoals persoonsgegevens uit het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster en persoonsgegevens die
beschikbaar zijn op openbare (zakelijke) websites. Ook van derden kunnen wij
persoonsgegevens van u ontvangen die wij vervolgens verwerken.
Voor welke doeleinden en op welke grond verwerken wij uw persoonsgegevens?
Om onze werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren, hebben wij uw persoonsgegevens nodig
en moeten wij deze ook verwerken. Wij verwerken uw persoonsgegevens indien dit
noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst waarin u ons opdracht hebt gegeven,
voor het opstellen van een offerte of indien u ons bij het invullen van het contactformulier op
onze website toestemming voor heeft gegeven. Daarnaast worden uw contactgegevens in ons
klantsysteem gezet en kunnen deze – indien u ons daar toestemming voor hebt gegeven –
worden gebruikt voor het verzenden van bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Afhankelijk van de
werkzaamheden die we uitvoeren, kunnen ook andere persoonsgegevens dan uw
contactgegevens noodzakelijk zijn. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als wij
een gerechtvaardigd belang hebben en geen onevenredige inbreuk maak op uw privacy.
Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?
U kunt erop vertrouwen dat wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. Wij hebben
maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en om misbruik te voorkomen.
Wij zorgen er bijvoorbeeld voor dat het systeem waarin wij uw persoonsgegevens opslaan,
goed beveiligd is.
Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wie zien er zeer nauwkeurig op toe dat al uw gegevens zorgvuldig bewaard en beschermd
worden. Wij hanteren een bewaarbeleid waarin is vastgelegd hoe lang wij persoonsgegevens
bewaren. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij
zijn verwerkt. Wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijnen. Dossiers van klanten met
daarin persoonsgegevens bewaren wij tot maximaal 10 jaar nadat de opdracht is geëindigd,
tenzij er redenen zijn om dit dossier langer te bewaren.
Delen wij uw persoonsgegevens met derden?
In principe delen wij uw persoonsgegevens niet met derden. Soms kan het echter nodig zijn
om uw persoonsgegevens wel met derden te delen. Het kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn uw
persoonsgegevens met gerechtelijke instanties te delen. Daarnaast kan het noodzakelijk zijn
uw persoonsgegevens te delen om uitvoering te geven aan de overeenkomst. Gegevens
kunnen ook worden gedeeld met door ons ingeschakelde opdrachtnemers, zoals een
deurwaarder. Verder kunnen er wettelijke verplichtingen zijn op grond waarvan wij uw
persoonsgegevens aan derden moet doorgeven. Indien een rechterlijke uitspraak ons
verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan moeten
voldoen. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële
doeleinden.
Uw persoonsgegevens bekijken of aanpassen?
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij over u hebben vastgelegd? U kunt bij Star
Landscaping een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over u zijn of worden
verwerkt. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het
niet nodig dat bepaalde persoonsgegevens zijn verwerkt, dan kunt u een verzoek tot wijziging,
aanvulling of verwijdering indienen bij Star Landscaping. Verder heeft u het recht om bezwaar
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te maken en heeft u het recht op
gegevensoverdracht. Daarnaast heeft u het recht om een verleende toestemming voor het
verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het
ontvangen van onze nieuwsbrief.
Indien u ons een dergelijk verzoek stuurt, zullen wij u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval
binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek informatie verstrekken over de acties die wij
hebben ondernomen.
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Star Landscaping
kunt u een e-mail sturen naar info@starlandscaping.nl of uw schriftelijke verzoeken richten
aan:
Star Landscaping
Inzageverzoek persoonsgegevens
Everdineweerd 4A
5433KH Katwijk
Klachten toezichthouder
De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of ondernemingen de Algemene Verordening
Gegevensbescherming naleven. Indien u meent dat wij ons niet aan de geldende
privacywetgeving houden, kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag met het
vinden van een oplossing. Indien dat niet lukt, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij
de Autoriteit Persoonsgegevens.
Over deze privacyverklaring
De regelgeving op het gebied van het privacyrecht verandert regelmatig. Ons privacybeleid is
nooit helemaal klaar. Wij houden ons beleid up to date. Star Landscaping kan deze
privacyverklaring daarom van tijd tot tijd wijzigen. Als deze wijzigingen ook voor u van belang
zijn attenderen wij u daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan u
kenbaar. De meest actuele versie van onze privacyverklaring kunt u steeds terugvinden op
onze website. Deze privacyverklaring is laatstelijk gewijzigd op 25 mei 2021.

Contactgegevens

0485 - 21 53 09
info@starlandscaping.nl
Everdineweerd 4a 5433KH Katwijk (Cuijk)

Nood nummer